Mehaničko prečišćavanje

Linijski sistemi i filteri za predtretman i mehaničko prečišćavanje vode. Uklanjanje čvrstih materija: mulj, pesak, glina, nerastvoreno gvožđe (rđa). Montira se na dovod vode u stanovima i privatnim kućama. Prečišćavanje tople i hladne vode od mehaničkih nečistoća.

1 2